Truy cập nội dung luôn
Thứ 3, Ngày 18/02/2020

Báo cáo phân tích chuyên đề: Tình hình đầu tư, sản xuất kinh doanh của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và những tác động đến Kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên

29-08-2018

Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có đóng góp rất lớn đối với Quốc gia, đặc biệt là một nước đang có tiềm năng phát triển như nước ta. Hoạt động của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài góp phần làm tăng thêm của cải và nâng cao sức cạnh tranh của các mặt hàng trong nước, đẩy mạnh chuyển đổi công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm của các cơ cấu ngành nghề trong nước, giải quyết một số lượng lớn việc làm của người lao động trong nước.

Ấn phẩm thống kê - Tờ gấp: Số liệu thống kê chủ yếu năm 2017 và ước tính năm 2018 tỉnh Thái Nguyên

18-06-2018

Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có đóng góp rất lớn đối với Quốc gia, đặc biệt là một nước đang có tiềm năng phát triển như nước ta. Hoạt động của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài góp phần làm tăng thêm của cải và nâng cao sức cạnh tranh của các mặt hàng trong nước, đẩy mạnh chuyển đổi công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm của các cơ cấu ngành nghề trong nước, giải quyết một số lượng lớn việc làm của người lao động trong nước.