Truy cập nội dung luôn
Thứ 3, Ngày 18/02/2020

THÔNG TIN LIÊN HỆ CÔNG TÁC
LÃNH ĐẠO CỤC THỐNG KÊ TỈNH THÁI NGUYÊN

 

Cục Trưởng: TRẦN QUANG


Email: tquangtng@gso.gov.vn 

ĐT:     0208 3854 703;  0912 710 004

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung và trực tiếp về: Tổ chức - Hành chính; Thống kê Tổng hợp   

CUC TRUONG
Phó Cục trưởng: BẠCH THỊ TÌNH

Email: bttinhtng@gso.gov.vn
ĐT:     0208 3859 398; 0974 162 309

Lĩnh vực phụ trách: Phòng Thu thập Thông tin Thống kê, Phòng Thống kê Xã hội
Tinh
Phó Cục trưởng: HOÀNG THỊ HOA

Email: hthoatng@gso.gov.vn
ĐT:      0208 3655 304; 0913 888 044
 
Lĩnh vực phụ trách: Phòng Thống kê Kinh tế 
Hoa

 

CÁC PHÒNG THUỘC CƠ QUAN CỤC
 
Các phòng Cơ quan Cục Chức vụ/ Thông tin liên lạc Ảnh
Phòng Thống kê Tổng hợp Trưởng phòng: LÊ THU TRANG 
Email: lttrangtng@gso.gov.vn
ĐT:     0208 3852 021;0973 497 888
Trang
Phòng Thu thập Thông tin Thống kê  Trưởng phòng: TRẦN NGUYÊN SƠN
Email: tnsontng@gso.gov.vn
ĐT:     0208 3858 661;0988 706 273
Son
Phòng Thống kê Kinh tế

Phụ trách phòng, Phó Cục Trưởng:

                     HOÀNG THỊ HOA
Email: hthoatng@gso.gov.vn
ĐT:     0208 3655 304; 0913 888 044

Hoa
Phòng Thống kê Xã hội Trưởng phòng:
                           VŨ VIẾT HOÀN
Email: vvhoantng@gso.gov.vn
ĐT:     0208 3859 763;0904 290 459
Hoan
Phòng Tổ chức- Hành chính Trưởng phòng:
                             NGÔ THƯỢNG PHƯƠNG
Email: ntphuongtng@gso.gov.vn
ĐT:     0208 3855 780; 0912 325 815
Phuong
CHI CỤC THỐNG KÊ CẤP HUYỆN
 
Các Chi cục Chức vụ/ Thông tin liên lạc Ảnh
Chi cục Thống kê TP Thái Nguyên

Chi cục trưởng: VŨ VĂN MINH 
Email: vvminhtng@gso.gov.vn;
          ĐT:    0208 3652 757;0988 508 075

Minh PB

Chi cục Thống kê Khu vực

Phổ Yên - Sông Công

Chi cục trưởng: TRẦN VĂN BẮC 
Email: tvbactng@gso.gov.vn
ĐT:     0208 3863 002;0977 306 079
Bacpy

Chi cục Thống kê khu vực

Phú lương - Định Hóa

Chi cục trưởng: HỨA ĐỨC TUẤN
Email: hdtuantng@gso.gov.vn
ĐT:     0208 3878 417;0972 297 664
Tuan dhoa

Chi cục Thống kê

Khu vực Đồng Hỷ - Võ Nhai

Chi cục trưởng: PHẠM VĂN VIỆT HÀ
Email: pvvhatng@gso.gov.vn
ĐT:     0208 3622 788;0913 286 445
Hanh dhy
Chi cục Thống kê huyện Đại Từ Chi cục trưởng: ĐỚI DUY HIỀN
Email: ddhientng@gso.gov.vn
ĐT:     0208 3506 632;0984 505 702
Hien Dai Tu
Chi cục Thống kê huyện Phú Bình  Chi cục trưởng: LƯU THỊ LAN
Email: ltlantng@gso.gov.vn
ĐT:     0208 3867 241;0984 322 434
La PB