Truy cập nội dung luôn
Thứ 3, Ngày 18/02/2020

Chi bộ Cục Thống kê tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

26-07-2018 14:02

Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh, ngày 25/7, Chi bộ Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Chi bộ Cục Thống kê tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí La Hồng Ninh, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Thống kê. Tham dự Hội nghị có các đảng viên trong chi bộ và toàn thể cán bộ, công chức của Cục.
Hội nghị đã được báo cáo viên quán triệt, triển khai các nội dung cơ bản của 3 nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.
Hội nghị cũng dành thời gian để thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo chương trình hành động của chi bộ, trong đó nhấn mạnh các nội dung như: Tổ chức thực hiện các Nghị quyết một cách nghiêm túc, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, có tính hiệu quả thiết thực; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động thực hiện các Nghị quyết cho mỗi cán bộ, đảng viên trong cơ quan, chi bộ; tiếp tục rà soát, bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp phòng, cấp Chi cục theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đảm bảo đúng ngưới, đúng việc ...
Sau khi học tập, quán triệt các nội dung của Nghị quyết, yêu cầu tất cả cán bộ, đảng viên sẽ viết bài thu hoạch, nêu rõ những kiến thức tiếp thu được, đề ra giải pháp vận dụng vào công việc hằng ngày, liên hệ với cơ quan, đơn vị, địa phương nơi sinh sống, nêu rõ ưu điểm, nhược điểm còn tồn tại của bản thân và có biện pháp khắc phục yếu điểm để nâng cao năng lực công tác của mỗi cán bộ, đảng viên để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong tình hình và nhiệm vụ mới./.

Nguồn tin: Chi bộ Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên