Truy cập nội dung luôn
Thứ 3, Ngày 18/02/2020

Hệ thống ngành kinh tế Quốc dân năm 2007

23-01-2017 14:31

DANH MỤC HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM 2007
(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)