Truy cập nội dung luôn
Thứ 3, Ngày 18/02/2020

Phiếu số 04/ĐTNNKG-XA: Phiếu thu thập thông tin về tình hình cơ bản và kết cấu hạ tầng của xã (viết gọn là Phiếu xã)

03-07-2020 14:26


Tổng Cục Thống kê