Truy cập nội dung luôn
Thứ 3, Ngày 18/02/2020

Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên triển khai "KHAI BÁO Y TẾ QR-CODE'', áp dụng cho tất cả người đến và đi tại điểm khai báo y tế ''CỤC THỐNG KÊ TỈNH THÁI NGUYÊN"

26-02-2021 13:57

https://tokhaiyte.vn/


Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên