Truy cập nội dung luôn
Thứ 3, Ngày 18/02/2020

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại buổi làm việc với Cục Thống kê tỉnh

08-06-2018 00:00

          Ngày 31 tháng 5 năm 2018, tại Trụ sở Cục Thống kê tỉnh, đồng chí Vũ Hồng Bắc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động của Cục Thống kê tỉnh. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuế tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe Cục Thống kê tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và ý kiến phát biểu các đại biểu tham dự Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc thống nhất kết luận, cụ thể như sau:
       1. Ghi nhận, biểu dương những cố gắng, đóng góp tích cực của tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động Cục Thống kê tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, việc cung cấp thông tin thống kê chính xác, kịp thời đã giúp tỉnh có những định hướng đúng đắn trong điều hành kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong thời gian tới, Cục Thống kê tỉnh cần tiếp tục năng động, sáng tạo, đoàn kết, phát huy những thành tích đạt được, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; quan tâm hơn nữa tới công tác đào tạo chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngành Thống kê; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong việc điều tra, xử lý các số liệu thống kê. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho cuộc Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019 theo đúng quy định.

        Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện biên soạn để xuất bản tờ gấp về kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh phục vụ Hội nghị Xúc tiến đầu tư (hoàn thành xong trước ngày 11/6/2018).
       2. Về một số đề xuất, kiến nghị của Cục Thống kê tỉnh tại Báo cáo số 194/BC-CTK ngày 31/5/2018:
       - Về đề nghị của Cục Thống kê được tiếp tục thực hiện chủ trương cấp kinh phí mở rộng mẫu điều tra thống kê phục vụ địa phương: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Cục Thống kê tỉnh, Sở Tài chính và các đơn vị, địa phương liên quan thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2272/UBND-TH ngày 21/8/2015 về việc chủ trương thực hiện chương trình mở rộng mẫu điều tra thống kê phục vụ địa phương giai đoạn 2016-2020.

     - Đề nghị của Cục Thống kê về việc sử dụng thông tin thống kê và khai thác hồ sơ hành chính từ các cơ quan hành chính: UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan sử dụng thông tin thống kê theo quy định (cụ thể: sử dụng chính xác các số liệu thống kê trong việc đánh giá hiện trạng kinh tế - xã hội để xây dựng Chương trình, Đề án trên địa bàn tỉnh; sử dụng thông tin thống kê trên các phương tiện thông tin cần nêu rõ nguồn gốc, cơ quan cung cấp thông tin,… ); đồng thời tạo điều kiện và phối hợp với Cục Thống kê tỉnh trong việc khai thác các hồ sơ, tài liệu tại cơ quan, đơn vị theo đúng quy định của pháp luật, nhằm cung cấp các thông tin thống kê đầy đủ, kịp thời, chính xác.

       Trên đây là ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh được thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, tổ chức thực hiện./.