Truy cập nội dung luôn
Thứ 3, Ngày 18/02/2020

Các video hướng dẫn về nghiệp vụ và điền phiếu điều tra

28-02-2021 22:41

Video giới thiệu về Tổng điều tra kinh tế https://youtu.be/liVEoI2s4UQ

Video Hướng dẫn cung cấp thông tin đơn vị Sự nghiệp https://youtu.be/yx_IVGTAH-k

Video Hướng dẫn cung cấp thông tin đơn vị Hiệp hội  https://youtu.be/LRgwvjY5dHM


Tổng Cục Thống kê