Truy cập nội dung luôn
Thứ 3, Ngày 18/02/2020

10 kết quả nổi bật của Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên trong năm 2019

21-01-2020 00:00

1. Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chương trình công tác do Tổng cục Thống kê giao
Việc thực hiện các báo cáo theo chương trình công tác được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, chất lượng thông tin được nâng lên.
Các cuộc điều tra thống kê thường xuyên được tổ chức thực hiện chủ động, đúng phương án.
Năm 2019 Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên được Tổng cục Thống kê công nhận đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.     
2. Đáp ứng các yêu cầu cơ bản thông tin về kinh tế - xã hội phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền địa phương
Việc cung cấp thông tin kinh tế - xã hội hàng tháng, quý và cả năm phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền địa phương được thực hiện chủ động, kịp thời và đúng quy định.
Đã chủ động cung cấp thông tin kinh tế - xã hội 5 năm (2016 – 2020) phục vụ cho việc biên soạn văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp.
3. Đã tham mưu tổ chức thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và cuộc điều tra kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số trên địa bàn.
Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc tổng điều tra lần đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả công đoạn của điều tra, đặc biệt trong khâu thu thập thông tin.
4. Thực hiện tốt công tác biên soạn và phổ biến thông tin thống kê
Các báo cáo kinh tế xã hội hàng tháng, quý, năm được biên soạn phong phú về nội dung, đảm bảo chất lượng thông tin, đẹp về hình thức;
Đã biên soạn được nhiều ấn phẩm thống kê như: Niên giám Thống kê; Kết quả Tổng điều tra kinh tế; Kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 năm (2016 – 2020); Tờ gấp số liệu kinh tế - xã hội 6 tháng, cả năm. Các ấn phẩm được biên soạn đẹp về hình thức, phong phú về nội dung, đảm bảo chất lượng thông tin;
Công tác phổ biến thông tin trên trang Web được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả;
Việc thông báo số liệu kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội biên soạn theo cấp huyện tiếp tục được thực hiện có hiệu quả.
5. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thống kê trên địa bàn. Vị thế và uy tín của ngành Thống kê được nâng lên
Thông qua việc thực hiện tốt công tác biên soạn và phổ biến thông tin thống kê đã góp phần thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thống kê.
6. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào các hoạt động thống kê
Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thu thập thông tin các cuộc điều tra như: Tổng điều tra dân số và nhà ở, Điều tra kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số, Điều tra lao động việc làm, điều tra giá tiêu dùng …
Ứng dụng trong công tác kiểm tra, giám sát;
Ứng dụng trong xử lý kết quả điều tra;
Ứng dụng trong công tác quản lý, điều hành: Tiếp nhận, xử lý văn bản; giao nhiệm vụ; ký, ban hành văn bản.
7. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền và truyền thông về các nội dung hoạt động của ngành
Năm 2019 công tác tuyên truyền về các hoạt động thống kê trên các phương tiện thông tin đại chúng được thực hiện tích cực và có hiệu quả.
8. Tổ chức Đảng, đoàn thể hoạt động tích cực, vững mạnh
Chi bộ Đảng và các đoàn thể luôn hoạt động có hiệu quả và phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Cục. Đời sống cán bộ, công chức được cải thiện, dân chủ cơ sở được phát huy.
9. Tích cực hưởng ứng và thực hiện các cuộc phát động vận động của ngành, của địa phương
Năm 2019, Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên đã tích cực hưởng ứng và thực hiện có trách nhiệm các cuộc vận động của ngành, của địa phương.
10. Cơ quan luôn xanh, sạch, đẹp, đạt cơ quan văn hóa
Cơ quan luôn được duy trì xanh, sạch, đẹp. Thực hiện tốt văn hóa công sở.  Đạt cơ quan văn hóa.