Truy cập nội dung luôn
Thứ 3, Ngày 18/02/2020

Thái Nguyên nỗ lực hoàn thành cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2019

24-07-2019 00:00

       Ngày 26 tháng 7 năm 2018 Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã có Quyết định số 572/QĐ-TCTK ban hành Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2019.
      Mục đích của cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2019 nhằm thu thập thông tin cơ bản phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển doanh nghiệp của quốc gia, từng địa phương, các nhà đầu tư và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, kết quả điều tra dùng để tổng hợp các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, các chỉ tiêu trong báo cáo chính thức năm của ngành Thống kê và là nguồn thông tin cơ bản để xuất bản “Sách Trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2020”. Đặc biệt, điểm mới cơ bản của Điều tra doanh nghiệp năm 2019 là thu thập thông tin đánh giá thực trạng về công nghiệp hỗ trợ trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo và dịch vụ Logictics. Đây là hai chuyên đề đang được Chính phủ, các nhà hoạch định chính sách quan tâm trong việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới.
        Đối tượng điều tra của cuộc Điều tra doanh nghiệp năm 2019 bao gồm các doanh nghiệp được thành lập và chịu sự điều tiết bởi Luật Doanh nghiệp; Hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã/quỹ tín dụng nhân dân (gọi chung là hợp tác xã) hoạt động theo Luật Hợp tác xã và các doanh nghiệp được thành lập, chịu sự điều tiết bởi các Luật chuyên ngành như Luật Bảo hiểm, Luật Chứng khoán… hoạt động sản xuất kinh doanh trước thời điểm 01/01/2019 hiện đang hoạt động; Các cơ sở sản xuất kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp.
        Nội dung thông tin điều tra gồm các thông tin về lao động; giá trị tài sản, nguồn vốn, sản phẩm dở dang, thành phẩm tồn kho (thu thập thông tin tại hai thời điểm 01/01/2018 và 31/12/2018); Các thông tin thu thập theo thời kỳ như: Kết quả sản xuất kinh doanh, sản phẩm, chi phí, thuế…sử dụng số liệu chính thức của cả năm 2018.
       Thời gian triển khai thu thập số liệu từ 1/3/2019 đến 19/5/2019.
       Để thực hiện Phương án điều tra, Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện điều tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Sau gần 5 tháng triển khai thu thập thông tin và xử lý kết quả điều tra, đến nay cuộc điều tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành theo đúng chương trình kế hoạch đề ra.
        Theo kết quả sơ bộ, tổng số doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) do ngành Thống kê điều tra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, cập nhập vào thời điểm 01/01/2019 có khoảng gần 3,6 nghìn DN, tăng 4% so với thời điểm 01/01/2018. Trong đó, số doanh nghiệp thành lập mới của cả tỉnh năm 2018 là 729 doanh nghiệp, giảm 5,2% so với doanh nghiệp năm 2017 (769DN). Trong tổng số gần 3,6 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động có 0,72% doanh nghiệp Nhà nước, 96,5% doanh nghiệp ngoài nhà nước và 2,78% doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tổng số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả SXKD gần 214 nghìn người, giảm 1,6% so với cùng thời điểm năm 2018. Mặc dù số lượng doanh nghiệp tăng nhưng số lao động lại giảm nguyên nhân chủ yếu là do lao động của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam giảm.
     Kết quả chính thức của cuộc điều tra sẽ được công bố vào tháng 12 năm 2019.