Truy cập nội dung luôn
Thứ 3, Ngày 18/02/2020

Thái Nguyên nỗ lực hoàn thành Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019

10-07-2019 00:00

a1
Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, 
Trưởng ban chỉ đạo BCĐ TĐT Dân số và nhà ở năm 2019
Ngày 26 tháng 6 năm 2018 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 772/QĐ-TTg về việc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01 tháng 4 năm 2019. Đây là lần thứ 5 cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở được tiến hành trên phạm vi cả nước và là 1 trong 3 cuộc Tổng điều tra cơ bản của quốc gia được quy định trong Luật Thống kê và do Chính phủ quyết định.
Mục đích của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở nhằm thu thập những thông tin cơ bản về quy mô và chất lượng dân số của từng địa phương; thông tin về nhà ở và một số đồ dùng trong dân cư. Những thông tin trên được tổng hợp thành các chỉ tiêu thống kê phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích và dự báo phát triển dân số và nhà ở của cả nước cũng như của từng địa phương; đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020; xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định trong Luật Thống kê; phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số; xây dựng dàn mẫu chủ phục vụ các cuộc điều tra hộ dân cư.
Nội dung của cuộc Tổng điều tra bao gồm các thông tin về số lượng và chất lượng dân số, các thông tin về số lượng và chất lượng nhà ở.
Điểm mới trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là: (1) Sử dụng thiết bị thông tin để thực hiện thu thập thông tin. Trong cuộc Tổng điều tra lần này công tác thu thập thông tin thông qua 2 hình thức là điều tra viên trực tiếp sử dụng thiết bị di động để kê khai điều tra hoặc hộ gia đình tự kê khai theo Webfom. (2) Lồng ghép thông tin đáp ứng các chỉ tiêu thuộc Mục tiêu phát triển bền vững. (3) Quy mô mẫu nhỏ hơn so với năm 2009, nhưng mẫu được chọn 2 cấp. (4) Cải tiến quy trình vẽ sơ đồ địa bàn điều tra.
Đây là cuộc Tổng điều tra có quy mô lớn, khi triển khai trên địa bàn tỉnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp nhiều khó khó khăn.
Về thuận lợi, (1) Luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp; sự vào cuộc tích cực của các ngành. (2) đã có kinh nghiệm chỉ đạo qua các lần tổ chức Tổng điều tra. (3) Cuộc Tông điều tra lần này công tác thu thập thông tin bằng các thiết bị di động nên giúp cho công tác kiểm tra, giám sát tốt hơn; thời gian công bố số liệu nhanh hơn; giảm bớt công đoạn soát xét phiếu ở các cấp.
Về khó khăn, (1) Quy mô cuộc tổng điều tra lớn, lực lượng cần phải huy động cho cuộc tổng điều tra nhiều, do vậy đòi hỏi có sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và cụ thể của cấp uỷ, chính quyền các cấp, sự tham gia của cả hệ thống chính trị. (2) Cuộc Tổng điều tra năm nay sử dụng thiết bị thông tin để thực hiện thu thập thông tin do vậy yêu cầu việc tuyển chọn điều tra viên vừa phải có thiết bị di động vừa phải biết sử dụng thành thạo thiết bị và có kiến thức chuyên môn nên việc tuyển chọn điều tra viên sẽ gặp khó khăn. Mặt khác do điều tra thu thập thông tin bằng thiết bị di động nên đòi hỏi hạ tầng kỹ thuật, an toàn, an ninh mạng, bảo mật thông tin hết sức nghiêm ngặt và yêu cầu cao. (3) Mặc dù quy mô mẫu nhỏ hơn so với năm 2009, nhưng mẫu được chọn 2 cấp, do vậy tuy số hộ mẫu nhỏ hơn nhưng số địa bàn mẫu nhiều hơn. (4) Tính chất cư trú phức tạp, nhất là khu vực thành thị và vùng sâu vùng xa do vậy việc xác định đối tượng điều tra sẽ gặp khó khăn. (5) Địa bàn rộng, trình độ dân trí không đồng đều giữa các vùng, miền.
Để tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra trên địa bàn, ngày 29 tháng 01 năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Chỉ thị số 29-CT/TU về việc thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn.
Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Phương án Tổng điều tra của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra đan số và nhà ở Trung ương, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi cuộc tổng điều tra trên địa bàn.
Để triển khai cuộc Tổng điều tra, công tác chuẩn bị đã được chủ động triển khai từ rất sớm. Các bước tiến hành được tuân thủ đúng theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương. 
Cuộc Tổng điều tra có quy mô lớn, liên quan đến các hộ dân cư do vậy công tác tuyên truyền có vai trò hết sức quan trọng. Công tác tuyên truyền về cuộc tổng điều tra trên địa bàn tỉnh được thực hiện được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương thông qua hệ thống thông tin đại chúng (Đàì Phát thanh và Truyền hình, Báo), loa phát thanh, xe cổ động, băng rôn, khẩu hiệu… nên mọi người dân cơ bản đã nắm được mục đích, ý nghĩa của Tổng điều tra và tạo điều kiện thuận lợi cho điều tra viên thực hiện nhiệm vụ trong quá trình triển khai thu thập thông tin tại địa bàn.
Ngay từ ngày 01/4/2019, đồng loạt gần 2.000 điều tra viên của tất cả các xã, phường, thị trấn đồng loạt ra quân điều tra thu thập thông tin ghi phiếu điều tra. Đến hết ngày 25/4/2019 tất cả 2.960 địa bàn điều tra trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành công tác thu thập thông tin và ghi phiếu. Ngay sau khi các điều tra viên hoàn thành việc thu thập thông tin và ghi phiếu, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh và cấp huyện tiến hành nghiệm thu, hoàn thiện và ghi mã các thông tin. Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương, kết quả sơ bộ về cuộc Tổng điều tra sẽ được công bố vào quý III/2019, kết quả chính thức sẽ được công bố vàoquý II/2020.
Qua công tác tổ chức, chỉ đạo thực hiện cuộc Tổng điều tra trên địa bàn, Ban chỉ đạo tỉnh rút ra một số bài học kinh nghiệm cho công tác tổ chức chỉ đạo và tổ chức thực hiện như sau:
Một là, công tác lãnh đạo, chỉ đạo: Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở là cuộc Tổng điều tra có quy mô lớn, đối tượng rộng, lực lượng phải huy động để thực hiện đông do vậy phải đặt dưới sự chỉ đạo toàn diện và trực tiếp của cấp ủy và chính quyền các cấp.
Hai là, công tác tuyên truyền: Đối tượng của cuộc Tổng điều tra rất rộng, bao gồm tất cả các hộ dân cư trên địa bàn do vậy công tác tuyên truyền có vai trò hết sức quan trọng. Nơi nào làm tốt công tác tuyên truyền, mọi người dân ủng hộ, nơi đó cuộc điều tra được tiến hành thuận lợi và thu được kết quả cao.
Ba là, công tác tuyển chọn lực lượng điều tra: Công tác tuyển chon điều tra viên và tổ trưởng điều tra có vai trò hết sức quan trọng. Đây là lực lượng trực tiếp thực hiện thu thập thông tin và ghi phiếu điều tra. Nếu như nơi nào, địa phương nào tuyển chon lực lượng điều tra đúng theo hướng dẫn, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, nơi đó cuộc tổng điều tra thu được kết quả cao.
Với sự chung tay vào cuộc của các Sở, ban ngành, sự nỗ lực, quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và cụ thể của cấp uỷ, chính quyền cấp huyện, cấp xã, sự tham gia của cả hệ thống chính trị và sự nhiệt tình trách nhiệm của đội ngũ điều tra viên và tổ trưởng điều tra nên quá trình triển khai cuộc Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đảm bảo an toàn, chất lượng và hoàn thành thắng lợi kế hoạch cuộc Tổng điều tra, đóng góp vào sự thành công của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên phạm vi cả nước./.