Truy cập nội dung luôn
Thứ 3, Ngày 18/02/2020

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 Số: 1007/QĐ-TCTK Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Chi cục Thống kê quận, huyện, thị xã, thành phố và Chi cục Thống kê khu vực thuộc Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 20/05/2020 Phó Tổng Cục trưởng: Nguyễn Thị Hương
2 Số: 1006/QĐ-TCTK Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 20/05/2020 Phó Tổng Cục trưởng: Nguyễn Thị Hương
3 Số: 02/2020/TT-BKHĐT Quy định phân loại khu vực thể chế áp dụng trong thống kê Việt Nam 23/03/2020 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Nguyễn Chí Dũng
4 146/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát 01/02/2019 Nguyễn Xuân Phúc
5 03/2019/TT-BKHĐT Thông tư quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam 22/01/2019 Nguyễn Chí Dũng
6 01/2019/QĐ-TTg Quyết định ban hành Bộ tiêu chí chất lượng thống kê Nhà nước đến năm 2030 05/01/2019 Nguyễn Xuân Phúc
7 01/2019/TT-BKHĐT Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Thống kê 04/01/2019 Nguyễn Chí Dũng
8 Luật số: 36/2018/QH14 Luật phòng, chống tham nhũng 20/11/2018 Nguyễn Thị Kim Ngân
9 43/2018/QĐ-TTg Quyết định ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam 01/11/2018 Nguyễn Xuân Phúc
10 Số 521/QĐ-CTK Quyết định "về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền thực hiện điều chỉnh quy mô GDP và GRDP giai đoạn 2015-2017" 17/07/2018 Nguyễn Bích Lâm
11 Số 27/2018/QĐ-TTg Quyết định "Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam" 06/07/2018 Nguyễn Xuân Phúc
12 Số 202/QĐ-CTK Quyết định "Về việc thành lập Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên" 12/06/2018 Cục trưởng La Hồng Ninh
13 Số 181/QĐ-CTK Quy chế quản lý, vận hành và hoạt động Trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên 24/05/2018 Cục trưởng La Hồng Ninh
14 Số 54/2016/QĐ-TTg Quyết định "Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã" 19/12/2016 Nguyễn Xuân Phúc
15 Số 43/2016/QĐ-TTg Quyết định "Về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia" 17/10/2016 Nguyễn Xuân Phúc
16 Số 97/2016/NĐ-CP Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia 01/07/2016 Nguyễn Xuân Phúc
17 Số 95/2016/NĐ-CP Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê 01/07/2016 Nguyễn Xuân Phúc
18 Số 94/2016/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê 01/07/2016 Nguyễn Xuân Phúc