Truy cập nội dung luôn
Thứ 3, Ngày 18/02/2020

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 Luật số: 01/2021/QH15 Sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê 12/11/2021 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
2 Số: 53/QĐ-CTK Ban hành Quy chế làm việc của Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên 29/06/2021 Cục trưởng La Hồng Ninh
3 Số: 1908/QĐ-TCTK Quyết định Ban hành quy chế phối hợp giữa các phòng thuộc Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong hoạt động thống kê 30/12/2020 Tổng Cục trưởng Nguyễn Thị Hương
4 Số: 1246/QĐ-TCTK Quyết định Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 05/08/2020 Tổng Cục trưởng Nguyễn Thị Hương
5 Số: 1007/QĐ-TCTK Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Chi cục Thống kê quận, huyện, thị xã, thành phố và Chi cục Thống kê khu vực thuộc Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 20/05/2020 Phó Tổng Cục trưởng: Nguyễn Thị Hương
6 Số: 1006/QĐ-TCTK Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 20/05/2020 Phó Tổng Cục trưởng: Nguyễn Thị Hương
7 Số: 02/2020/TT-BKHĐT Quy định phân loại khu vực thể chế áp dụng trong thống kê Việt Nam 23/03/2020 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Nguyễn Chí Dũng
8 146/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát 01/02/2019 Nguyễn Xuân Phúc
9 03/2019/TT-BKHĐT Thông tư quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam 22/01/2019 Nguyễn Chí Dũng
10 01/2019/QĐ-TTg Quyết định ban hành Bộ tiêu chí chất lượng thống kê Nhà nước đến năm 2030 05/01/2019 Nguyễn Xuân Phúc
11 01/2019/TT-BKHĐT Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Thống kê 04/01/2019 Nguyễn Chí Dũng
12 Luật số: 36/2018/QH14 Luật phòng, chống tham nhũng 20/11/2018 Nguyễn Thị Kim Ngân
13 43/2018/QĐ-TTg Quyết định ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam 01/11/2018 Nguyễn Xuân Phúc
14 Số 521/QĐ-CTK Quyết định "về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền thực hiện điều chỉnh quy mô GDP và GRDP giai đoạn 2015-2017" 17/07/2018 Nguyễn Bích Lâm
15 Số 27/2018/QĐ-TTg Quyết định "Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam" 06/07/2018 Nguyễn Xuân Phúc
16 Số 202/QĐ-CTK Quyết định "Về việc thành lập Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên" 12/06/2018 Cục trưởng La Hồng Ninh
17 Số 181/QĐ-CTK Quy chế quản lý, vận hành và hoạt động Trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên 24/05/2018 Cục trưởng La Hồng Ninh
18 Số 54/2016/QĐ-TTg Quyết định "Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã" 19/12/2016 Nguyễn Xuân Phúc
19 Số 43/2016/QĐ-TTg Quyết định "Về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia" 17/10/2016 Nguyễn Xuân Phúc
20 Số 97/2016/NĐ-CP Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia 01/07/2016 Nguyễn Xuân Phúc