Truy cập nội dung luôn
Thứ 3, Ngày 18/02/2020

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 Luật số: 36/2018/QH14 Luật phòng, chống tham nhũng 20/11/2018 Nguyễn Thị Kim Ngân
2 43/2018/QĐ-TTg Quyết định ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam 01/11/2018 Nguyễn Xuân Phúc
3 Số 521/QĐ-CTK Quyết định "về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền thực hiện điều chỉnh quy mô GDP và GRDP giai đoạn 2015-2017" 17/07/2018 Nguyễn Bích Lâm
4 Số 27/2018/QĐ-TTg Quyết định "Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam" 06/07/2018 Nguyễn Xuân Phúc
5 Số 202/QĐ-CTK Quyết định "Về việc thành lập Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên" 12/06/2018 Cục trưởng La Hồng Ninh
6 Số 181/QĐ-CTK Quy chế quản lý, vận hành và hoạt động Trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên 24/05/2018 Cục trưởng La Hồng Ninh
7 Số 54/2016/QĐ-TTg Quyết định "Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã" 19/12/2016 Nguyễn Xuân Phúc
8 Số 43/2016/QĐ-TTg Quyết định "Về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia" 17/10/2016 Nguyễn Xuân Phúc
9 Số 97/2016/NĐ-CP Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia 01/07/2016 Nguyễn Xuân Phúc
10 Số 95/2016/NĐ-CP Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê 01/07/2016 Nguyễn Xuân Phúc