Truy cập nội dung luôn
Thứ 3, Ngày 18/02/2020

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 Số: 53/QĐ-CTK Ban hành Quy chế làm việc của Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên 29/06/2021 Cục trưởng La Hồng Ninh
2 Số: 1908/QĐ-TCTK Quyết định Ban hành quy chế phối hợp giữa các phòng thuộc Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong hoạt động thống kê 30/12/2020 Tổng Cục trưởng Nguyễn Thị Hương
3 Số: 1246/QĐ-TCTK Quyết định Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 05/08/2020 Tổng Cục trưởng Nguyễn Thị Hương
4 Số: 1007/QĐ-TCTK Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Chi cục Thống kê quận, huyện, thị xã, thành phố và Chi cục Thống kê khu vực thuộc Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 20/05/2020 Phó Tổng Cục trưởng: Nguyễn Thị Hương
5 Số: 1006/QĐ-TCTK Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 20/05/2020 Phó Tổng Cục trưởng: Nguyễn Thị Hương
6 Số: 02/2020/TT-BKHĐT Quy định phân loại khu vực thể chế áp dụng trong thống kê Việt Nam 23/03/2020 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Nguyễn Chí Dũng
7 146/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát 01/02/2019 Nguyễn Xuân Phúc
8 03/2019/TT-BKHĐT Thông tư quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam 22/01/2019 Nguyễn Chí Dũng
9 01/2019/QĐ-TTg Quyết định ban hành Bộ tiêu chí chất lượng thống kê Nhà nước đến năm 2030 05/01/2019 Nguyễn Xuân Phúc
10 01/2019/TT-BKHĐT Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Thống kê 04/01/2019 Nguyễn Chí Dũng